Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny wraz z treścią zasadniczych uzgodnień pomiędzy Współadministratorami

w ramach organizacji Konferencji INTELIGENTONATOR 2021

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej „RODO” uprzejmie informujemy, iż Organizatorami Konferencji i jednocześnie Administratorami danych osobowych (łącznie nazywanych Współadministratorami) danych osobowych przetwarzanych w ramach Formularza zgłoszeniowego są Organizatorzy Konferencji:

 1. Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS nr 0000355498; NIP: 7792374776, REGON: 301430638, adres siedziby ul. Marcelińska 62 lok. 7, 60-354 Poznań.
 2. Szwak i Spółka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 77/A, 60-529 Poznań, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000330396, Regon 301114245, NIP 7781463364

– z którymi Użytkownicy mogą się kontaktować za pośrednictwem wspólnego adresu e-mail: kontakt@inteligentonator.pl lub korespondencyjnie pod adresami wskazanymi powyżej. Z chęcią udzielimy dodatkowych informacji oraz pomożemy rozwiać ewentualne wątpliwości.

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

W ramach wzajemnej umowy o współadministrowanie zostały uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności zostało uzgodnione, iż:

 1. za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 (pierwotny i wtórny obowiązek informacyjny), jest odpowiedzialny każdy Współadministrator indywidualnie.
 2. Za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przysługujących praw jest odpowiedzialny każdy Współadministrator indywidualnie.
 3. Niezależnie od tego ustalenia, osoba, której dane dotyczą może wykonywać swoje prawa również wobec każdego z ww. Współadministratorów, wówczas żądania zostaną przekazane do właściwego Współadministratora.
 4. Za wypełnianie pozostałych obowiązków wynikających z RODO jest odpowiedzialny każdy Współadministrator indywidualnie.

Jednocześnie wskazujemy, że jako Współadministratorzy przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do Formularza zgłoszeniowego.

Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp o baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Dane osobowe pozyskane w związku z uczestnictwem w Konferencji, w tym dane podane w Formularzu zgłoszeniowym, przetwarzane będą w celu:

 1. podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem, a Organizatorami, a także Umowy o udział w Konferencji pomiędzy Organizatorem, a Klientem oraz dalszej realizacji tych umów na podstawie Regulaminu Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe, księgowe i podatkowe);
 3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. promocji Konferencji lub działalności Organizatorów poprzez publikację zdjęć i nagrań, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. wzajemnej komunikacji z Klientami i Uczestnikami Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. uzasadnionego interesu Organizatorów, polegającego na marketingu produktów lub usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu jakim jest wykonanie Umowy w zakresie udziału w Konferencji przez Uczestnika, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, w przypadku zakupu biletu na konferencje  on-line). Dane osobowe przetwarzane w celu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów lub usług własnych będą przechowywane przez okres do zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – najdłużej do chwili wycofania zgody przez Użytkownika.

Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych partnerów wspierających nasze procesy biznesowe, czyli tzw. odbiorców danych. Odbiorcy danych będą wykonywać usługi na rzecz administratora danych, w szczególności w obszarze rozwiązań informatycznych, dostawy usług wsparcia technicznego, dostarczenia wsparcia organizacyjnego, marketingowego lub sprzedażowego.

Udostępnianie danych między Administratorami odbywa się na zasadzie umowy o współadministrowanie.

Jakie masz uprawnienia związane z ochroną danych osobowych?
Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Administrator danych osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?
Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, a w przypadku, gdy dane osobowe nie zostaną podane nie będziesz miał możliwości zarejestrowania się i wzięcia udziału w Konferencji.


Szczegółowe informacje dostępne są w naszej Polityce Prywatności, znajdującej się w Serwisie Konferencji.