Polityka prywatności

Konferencja INTELIGENTONATOR 2021

ARTYKUŁ 1. ZASADY OGÓLNE 

 1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku z organizacją Konferencji INTELIGENTONATOR 2021.
 2. Administratorami danych osobowych są Organizatorzy Konferencji:
  • Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS nr 0000355498; NIP: 7792374776, REGON: 301430638, adres siedziby ul. Marcelińska 62 lok. 7, 60-354 Poznań.
  • Szwak i Spółka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 77/A, 60-529 Poznań, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000330396, Regon 301114245, NIP 7781463364

z którymi Użytkownicy mogą się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@inteligentonator.pl lub korespondencyjnie pod adresem wskazanym powyżej.

 • Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
 • Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych Użytkowników oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 • Administrator podejmuje działania zmierzające do zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych, informuje o przetwarzaniu danych, celu i podstawie prawnej w momencie zbierania danych.
 • Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych w Serwisie. Administrator stosuje certyfikaty SSL.
 • O ile nic innego wprost nie wynika z niniejszego dokumentu, poszczególne zwroty mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Konferencji INTELIGENTONATOR 2021.

ARTYKUŁ 2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe pozyskane w związku z uczestnictwem w Konferencji, w tym dane podane w Formularzu zgłoszeniowym, a także dane w postaci utrwalonego podczas Konferencji wizerunku (w formie foto-video), przetwarzane są w celu:
 2. podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem, a Organizatorami, a także Umowy o udział w Konferencji pomiędzy Organizatorem, a Klientem oraz dalszej realizacji tych umów na podstawie Regulaminu Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe, księgowe i podatkowe);
 4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. promocji Konferencji lub działalności Organizatorów poprzez publikację zdjęć i nagrań, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. wzajemnej komunikacji z Klientami i Uczestnikami Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 8. uzasadnionego interesu Organizatorów, polegającego na marketingu produktów lub usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych, jest niemożność wzięcia udziału w Konferencji.
 10. Zawarcie i realizacja umów o których mowa w Regulaminie, wymaga udostępnienia przez Klienta informacji z których niektóre mogą stanowić jego dane osobowe lub dane osobowe osób trzecich tj. Uczestników. W przypadku, gdy Klient zawierając z Organizatorem Umowę o udział w Konferencji, wskaże dane innego Uczestnika niż on sam, potwierdza on wówczas, iż uzyskał zgodę tego Uczestnika na przekazanie jego danych osobowych wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym do celów związanych z zawarciem i realizacją Umowy o udział w Konferencji i zobowiązuje się poinformować tego Uczestnika o zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.

ARTYKUŁ 3. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe podane w Formularzu zgłoszeniowym podczas Rejestracji.
  • przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści, dane geolokalizacyjne. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem, a także pozwalających na dostosowanie treści marketingowych do indywidualnych preferencji Użytkownika. 

ARTYKUŁ 4. KONTROLA DANYCH I PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 2. Administrator realizuje prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reaguje na wnioski dotyczące ich praw.
 3. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą uzasadnione przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 4. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator  zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny i gwarantujący, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie czynności.
 6. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:
 7. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO
 8. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 ROD
 9. Prawo do poprawiania danych – podstawa prawna art. 16 RODO
 10. Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO
 11. Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO
 12. Prawo do przeniesienia danych – podstawa prawna art. 20 RODO
 13. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna art. 21 RODO
 14. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 15. Do realizacji uprawnień wskazanych w ust. 1 niezbędne jest wniesienie przez Użytkownika bądź inną osobę, której dane dotyczą, żądania i przesłania go na adres poczty elektronicznej kontakt@inteigentonator.pl lub poczty tradycyjnej na adres: ul. Marcelińska 62/7, 60-354 Poznań.
 16. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

ARTYKUŁ 5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Użytkowników mogą być udostępniane:
 2. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych),
 4. podmiotom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe,
 5. operatorowi systemów płatności on-line – w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności,
 6. Partnerom i innym podmiotom zaangażowanym w organizację Konferencji na podstawie Regulaminu Konferencji lub odrębnych zgód.
  • Dane osobowe przetwarzane między Administratorami będą na podstawie umowy o współadministrowanie.

ARTYKUŁ 6. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu jakim jest wykonanie Umowy w zakresie udziału w Konferencji przez Uczestnika, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane w celu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów lub usług własnych będą przechowywane przez okres do zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – najdłużej do chwili wycofania zgody przez Użytkownika.

ARTYKUŁ 7. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

 1. Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie „plikami cookie”)poprzez które należy rozumieć dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookie przeznaczone są dla potrzeb funkcjonalności Serwisu np. zapamiętywania danych i zapisywania preferencji przeglądania. Celem plików cookie jest ułatwienie przeglądania zasobów stron internetowych Serwisu przy kolejnych wizytach.
 2. Pliki cookie wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 7. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 8. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 9. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com 
 10. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy,
  że wyłączenie obsługi plików cookie niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 11. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 12. Niezależnie od Administratora, dane osobowe Uczestników oraz informacje pozyskiwane przez pliki cookies i inne podobne narzędzia są również przetwarzane przez dostawcę narzędzia do przeprowadzenia Konferencji – ClickMeeting. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, stosowania plików cookies i inne informacje dotyczące prywatności Uczestników znajdują się na stronie dostawcy: https://clickmeeting.com/pl/legal#GroupASub5

ARTYKUŁ 8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  1. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej Serwisu.