Polityka reklamacji i zwrotów

Polityka reklamacji i zwrotów obowiązująca w ramach organizowanej Konferencji INTELIGENTONATOR 2021

REZYGNACJA Z UDZIAŁU / ZWROT PŁATNOŚCI

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji bez ponoszenia kosztów do dnia 3 grudnia 2021 roku.
 2. Rezygnacja złożona po terminie określonym w pkt. 1 powyżej lub w sposób niezgodny z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od ponoszenia kosztów uczestnictwa w Konferencji niezależnie od tego, czy Uczestnik weźmie udział w Konferencji, a w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za uczestnictwo nie ulega ona zwrotowi niezależnie od tego, czy opłatę uiścił Uczestnik czy Klient.
 3. Rezygnację z udziału należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora.
 4. Organizator wykreśla Uczestnika z listy Uczestników niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 5. W przypadku braku możliwości udziału w Konferencji z przyczyn niezależnych od danego Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Konferencji innej osoby wskazanej przez Uczestnika.
 6. Brak udziału w Konferencji on-line przez Uczestnika, nie jest tożsamy z rezygnacją z udziału w Konferencji.

REKLAMACJE

 1. Zarówno Klient, jak i Uczestnik Konferencji może złożyć reklamację wobec Organizatora, jeżeli działania Organizatora przewidziane w Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu (tj. dotyczą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora, a także Umowy o udział w Konferencji).
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@inteigentonator.pl Organizatora lub w formie listu tradycyjnego (poleconego) na adres siedziby jednego z Organizatorów wskazany w treści niniejszego Regulaminu i powinna zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email Uczestnika lub Klienta, numer telefonu, nazwę firmy, przedmiot reklamacji, wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Organizator zwraca się do Klienta/Uczestnika na wskazany przez niego w reklamacji adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty prawidłowo sporządzonej reklamacji i przekazuje swoje stanowisko Klientowi/Uczestnikowi w formie, w której złożył reklamację. W przypadku odrzucenia reklamacji Organizator powiadomi o tym Klienta/Uczestnika podając powody tej decyzji.
 5. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w pkt. 4, Organizator poinformuje o tym osobę składającego reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
 6. Organizator informuje, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.