Regulamin

Regulamin dla Uczestników Konferencji „INTELIGENTONATOR 2021” oraz Użytkowników Serwisu internetowego Konferencji inteligentonatro.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego Konferencji inteligentonator.pl oraz warunki organizacji i uczestnictwa w Konferencji pod nazwą INTELIGENTONATOR 2021.

Organizatorzy Konferencji:

Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS nr 0000355498; NIP: 7792374776, REGON: 301430638, adres siedziby ul. Marcelińska 62 lok. 7, 60-354 Poznań. 

Szwak i Spółka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 77/A, 60-529 Poznań, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000330396, Regon 301114245, NIP 7781463364.

W sprawach Konferencji z Organizatorami można kontaktować się za pośrednictwem:

 1. adresu poczty elektronicznej: kontakt@inteigentonator.pl
 2. pod numerem telefonu: 608 597 264

ARTYKUŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konferencja odbędzie się 8 grudnia 2021 roku w  Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 77A (Nobel Tower) zgodnie z agendą dostępną w Serwisie internetowym Konferencji.
 2. Oficjalny Serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie internetowej pod adresem: inteligentonator.pl.
 3. Użytkownik Serwisu internetowego Konferencji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Informacje o Konferencji wraz z podaniem wysokości opłaty, prezentowane w Serwisie internetowym Konferencji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje o Konferencji wraz z podaniem wysokości opłaty stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Serwisie internetowym Konferencji w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.
 6. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych tj. z dnia 14 października 2019 roku (dz. U. 2019 r. poz. 2171).
 7. Podstawę prawną Regulaminu stanowią:
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. tj. z dnia 6 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 9. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. tj. z dnia 16 września 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

Artykuł 2. DEFINICJE

Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, poniżej wyszczególnionym pojęciom pisanym z wielkiej litery nadano następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy dokument.

Organizator/- rzy

Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS nr 0000355498; NIP: 7792374776, REGON: 301430638, adres siedziby ul. Marcelińska 62 lok. 7, 60-354 Poznań.

Szwak i Spółka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 77/A, 60-529 Poznań, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000330396, Regon 301114245, NIP 778-14-63-364.

Konferencja – organizowane przez Organizatora wydarzenia pod nazwą: INTELIGENTONATOR 2021 odbywające się w formie stacjonarnej (on-site) oraz zdalnej (on-line) – w formie niestacjonarnej w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji wskazanej przez Organizatora.

Serwis internetowy Konferencji / Serwis internetowy serwis dostępny pod adresem  inteligentonator.pl w którym zgromadzone są informacje dotyczące Konferencji.

Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny w Serwisie za pomocą którego następuje Rejestracja.

Potwierdzenie zgłoszenia – komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w Konferencji oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Konferencję. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Konferencji.

Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgłoszona do udziału w Konferencji, za którą uiszczono opłatę z tytułu uczestnictwa w Konferencji.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny. Klient będący Konsumentem powinien być równocześnie Uczestnikiem Konferencji i nie może zgłaszać innych Uczestników.

Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis jak również korzystająca z funkcjonalności Serwisu (w tym Uczestnik oraz Klient).

Umowa o udział w Konferencji – umowa zawarta na odległość pomiędzy Organizatorem a Klientem na podstawie której Klient bądź wskazany przez niego Uczestnik nabywa prawo uczestnictwa w Konferencji tj. na rzecz Klienta bądź wskazanego przez niego Uczestnika Organizator świadczy usługę udziału w Konferencji.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu internetowego Konferencji, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną (np. usługa Rejestracji, usługa formularza kontaktowego).

ARTYKUŁ 3. WARUNKI TECHNICZNE SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
  • dostęp do sieci Internet;
  • możliwość korzystania ze standardowej przeglądarki internetowej, której ustawienia, w przypadku zamiaru korzystania ze strony szyfrowanej przy korzystaniu z Serwisu, powinny umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego;
  • posiadanie dostępu do skonfigurowanej poczty elektronicznej;
  • zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, wideo);
 2. Organizatorzy nie zapewniają warunków technicznych wskazanych w ust. 1 powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, w szczególności koszty związane z dostępem do sieci Internet. Ponadto, Użytkownik w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych powinien stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisów, do których Użytkownik może zostać przekierowany korzystając z Serwisu.

ARTYKUŁ 4. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM SERWISU

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest w pełni dobrowolne i Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od:
  • korzystania z Serwisu oraz z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu w celu sprzecznym z Regulaminem, przepisami prawa, dobrymi obyczajami, powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  • korzystania z Serwisu oraz z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu w sposób naruszający prawa Organizatorów, innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,
  • podejmowania działań mogących destabilizować działanie Serwisu,
  • wykorzystywania elementów graficznych Serwisu, a także innych praw własności intelektualnej bez pisemnej, wyraźnej zgody Organizatorów, 
  • powielania, kopiowania, strumieniowania oraz w jakiejkolwiek innej formie udostępniania materiałów znajdujących w Serwisie osobom i podmiotom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest zachować i zabezpieczyć hasło do Serwisu w taki sposób, aby nie nastąpiło jego ujawnienie.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatorów, o każdym naruszeniu jego praw, w szczególności jeśli dane dostępowe do Serwisu zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do reklamowania towarów, usług, a także w celu przesyłania niezamówionej informacji handlowej (spam).
 6. W przypadku wystąpienia usterek, awarii, błędów w działaniu Serwisu Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatorów o tym fakcie. Organizatorzy, w ramach świadczonego przez nich wsparcia, dołożą starań, aby usterkę wyeliminować, przy czym Organizatorzy wyłączają swoją odpowiedzialność za usterki, szczególnie te powstałe z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności, czy nieprawidłowego korzystania z Serwisu.
 7. Klient jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestników, których zgłasza i ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez nich szkody. Klient za działania Uczestników, odpowiada jak za działania własne.
 8. Korzystanie z Serwisu, a także zawarcie i realizacja umów o których mowa w Regulaminie, wymaga udostępnienia przez Klienta informacji stanowiących dane osobowe jego lub dane osobowe osób trzecich tj. Uczestników. W przypadku, gdy Klient wskazuje w Formularzu zgłoszeniowym dane innego Uczestnika niż on sam, potwierdza on wówczas, iż uzyskał zgodę tego Uczestnika na przekazanie jego danych osobowych do celów związanych z zawarciem i realizacją Umowy o udział w Konferencji i zobowiązuje się poinformować tego Uczestnika o zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatorów.

ARTYKUŁ 5. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ORGANIZATORA WZGLĘDEM SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Organizator ma prawo do dokonywania przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych Serwisu, przerw koniecznych do usuwania ewentualnych awarii, innych zdarzeń losowych. W przypadku awarii i innych zdarzeń uniemożliwiających korzystanie z Serwisu, Organizator podejmuje wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii, czy zakłócenia.
 2. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przerwy w funkcjonowaniu Serwisu były przeprowadzane w czasie najmniej uciążliwym dla Użytkowników.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków, jeżeli jest to spowodowane niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkownika, niezależnie od przyczyny.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług oraz sposobu działania Serwisu poprzez zmianę Regulaminu o której mowa w Postanowieniach końcowych Regulaminu.
 6. Organizator może odmówić świadczenia usług, jeśli Użytkownik narusza Regulamin.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z przepisów prawa, Regulaminu. Odpowiedzialność Organizatora jest w szczególności wyłączona w przypadku nieprawidłowego działania Serwisu będącego wynikiem w szczególności:
  • ingerencji w Serwis przez osoby nieuprawnione;
  • nieprawidłowej obsługi Serwisu przez Użytkownika;
  • korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa;
  • wejścia w posiadanie kodów dostępu do Serwisu przez osoby trzecie;
  • nie spełnienia warunków technicznych, o których mowa w Regulaminie.

ARTYKUŁ 6. ORGANIZACJA KONFERENCJI

 1. Konferencja będzie prowadzona w języku polskim, co nie wyklucza wygłaszania prelekcji przez prelegentów w innym języku niż język polski.
 2. W ramach Konferencji odbędą się wystąpienia prelegentów oraz panele dyskusyjne, w formie stacjonarnej (on-site) oraz niestacjonarnej zdalnej (on-line) w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji wskazanej przez Organizatora.
 3. Klient bądź Uczestnik zarejestrowani na Konferencję w formie on-line nie są zobowiązani do instalacji aplikacji, za pośrednictwem której istnieje możliwość udziału on-line w Konferencji. Klient bądź Uczestnik winien jednak spełnić wymogi techniczne określone w Artykule 3 pkt. 1. Regulaminu.
 4. Udział w Konferencji w formie on-site jest bezpłatny. Udział w Konferencji w formie on-line jest płatny zgodnie z informacjami wskazanymi na stronach Serwisu.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Konferencji, terminu, miejsca przeprowadzenia Konferencji (on-site), jak również osób prelegentów z przyczyn od niego niezależnych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel Konferencji, obiektywną niemożność przeprowadzenia Konferencji.
 7. W sytuacjach opisanych w pkt. 4 i 5 powyżej, Klient zostanie poinformowany niezwłocznie w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania Konferencji, a w przypadku odwołania zobowiązany jest jedynie do zwrotu uiszczonej przez Klienta opłaty za udział w Konferencji.
 8. Organizator oświadcza, że treści przekazane w ramach Konferencji mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ma wpływu na sposób ich interpretacji przez Klienta lub Uczestnika, ani na sposób i skutki wykorzystania tych treści przez Klienta lub Uczestnika w praktyce.
 9. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych oraz sanitarnych Organizatora (w tym związanych i nałożonych na Organizatora w związku COVID-19).
 10. Zabrania się spożywania alkoholu bądź zażywania jakichkolwiek innych środków odurzających w miejscu
  Konferencji.
 11. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 12. W sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik narusza zapisy Regulaminu, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione lub zniszczone podczas Konferencji.
 14. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzona jest Konferencja.
 15. Konferencja będzie fotografowana i filmowana dla celów rozpowszechniania w środkach masowego przekazu (w Internetcie, w tym na portalach społecznościowych, fanpage’ach Organizatorów, w prasie) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatorów. Uczestnictwo w Konferencji w charakterze Uczestnika jest związane z uprawnieniem Organizatorów do rejestrowania i rozpowszechniania wizerunku Uczestników stanowiących szczegół całości – Konferencji oraz wprowadzenia do obrotu nośników, na których utrwalony zostanie wizerunek Uczestnika.
 16. Klient może przy wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego wyrazić zgodę na przesyłanie przez Organizatorów środkami komunikacji elektronicznej dodatkowej informacji handlowej bądź marketingowej. Klient, który chce cofnąć taką zgodę, zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres kontakt@inteigentonator.pl
 17. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika oraz zwróci opłaty wpłacone przez Uczestnika na konto z którego została dokonana płatność.

ARTYKUŁ 7. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Warunkiem udziału w Konferencji w trybie online jest dokonanie zgłoszenia (rejestracji) do dnia 7 grudnia 2021 roku, a w przypadku udziału osobistego do dnia 30 listopada 2021 r. poprzez:
  • Zgłoszenia udziału (Rejestracji) za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie internetowym Konferencji pod adresem: inteligentonator.pl
  • Zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności Organizatora;
  • Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora, zgodnie z informacjami podanymi w Serwisie (dotyczy Konferencji prowadzonej on-line);
  • Zaakceptowanie Regulaminu Operatora płatności on-line (w przypadku zakupu biletu za pośrednictwem tegoż operatora płatności on-line);
 2. Rejestracja po terminie wskazanym w pkt. 1 powyżej, nie będzie możliwa.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia usług jest moment wpływu środków pieniężnych przekazanych przez Klienta na rachunek Organizatora. W przypadku braku wymogu odpłatności za wybraną usługę (np. wstęp bezpłatny) – moment potwierdzenia Rejestracji przez Organizatora.
 4. W celu dokonania Rejestracji, Klient lub Uczestnik na stronie internetowej powinien wybrać w jakiej formie zamierza wziąć udział w Konferencji (on-line czy on-site), a następnie wypełnić i wysłać Organizatorowi Formularz zgłoszeniowy zgodnie z wyświetlanymi mu komunikatami.
 5. Na skutek dokonania prawidłowej Rejestracji, na podany podczas Rejestracji adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zarejestrowania Uczestnika, a w przypadku Konferencji on-line dodatkowo link (hiperłącze) do wydarzenia – Konferencji , z tym zastrzeżeniem, bez względu na formę prowadzenia Konferencji, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. W sytuacji, gdy Klient lub Uczestnik nie otrzymali linku umożliwiającego udział w Konferencji zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi, celem wyjaśnienia.
 6. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora, a także wtedy, gdy liczba przewidzianych miejsc została wyczerpana.
 7. W momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia uczestnictwa od Organizatora i przy założeniu otrzymania opłaty przez Organizatora (dot. Konferencji on-line) dochodzi do zawarcia umowy z Uczestnikiem o świadczenie usług dotyczących uczestnictwa w Konferencji w charakterze Uczestnika – Umowa o udział w Konferencji.
 8. W przypadku instalacji przez Klienta lub Uczestnika aplikacji, za pośrednictwem której możliwy jest udział w Konferencji on-line, Klient lub Uczestnik zawiera umowę z podmiotem trzecim – dostawcą tego oprogramowania. Organizator nie ma wpływu na treść stosunku prawnego pomiędzy Klientem lub Uczestnikiem a dostawcą, nie ingeruje w niego ani nie ma wpływu na zakres i sposób przetwarzania danych przekazanych przez Klienta lub Uczestnika na rzecz podmiotu trzeciego.
 9. Organizator nie wymaga od Klienta lub Uczestnika, w celu udziału w Konferencji
  on-line – za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji, podania dodatkowych danych czy udostępnienia wizerunku, za wyjątkiem tych, które wymagane są podczas Rejestracji.
 10. Akceptując Regulamin oraz Politykę prywatności Klient wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora w drodze mailowej oraz drogą telefoniczną w celach związanych ze zgłoszeniem oraz organizacją Konferencji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania Rejestracji każdego wcześniej zarejestrowanego Uczestnika
  bez podania przyczyny.

ARTYKUŁ 8. OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

 1. Klient jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem Uczestnika w Konferencji zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Serwisie. Wszystkie kwoty są kwotami brutto. Cena zawiera podatek VAT, wg obowiązującej stawki.
 2. Opłata za udział w Konferencji określona jest w polskich złotych (PLN) i obejmuje udział w Konferencji on-line. Koszt przejazdu Uczestnika na Konferencje on-site oraz zakwaterowania Klient pokrywa we własnym zakresie.
 3. Klient, aby wziąć udział w Konferencji on-line jest zobowiązany w momencie wypełniania Formularza zgłoszeniowego dokonać płatności. Płatność może zostać dokonana z chwilą Rejestracji poprzez przelew elektroniczny za pośrednictwem operatora płatności on-line wskazanego w Serwisie. Klient ma także prawo do dokonania przelewu środków na rzecz Organizatora tradycyjnym przelewem bankowym. Zapłata za udział w Konferencji winna zostać dokonana przez Klienta niezwłocznie, bezpośrednio po Rejestracji i nie później niż do dnia 3 grudnia 2021. Za termin płatności przyjmuje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
 4. Organizator wystawi fakturę tytułem dokonanej opłaty po wyrażeniu przez Klienta chęci otrzymania takiej faktury podczas wypełniania Formularza zgłoszeniowego. Uczestnik chcący otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest do uzupełnienia Formularza zgłoszeniowego o dodatkowe dane w wyświetlanych mu komunikatach. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym.
 5. W przypadku, gdy udział Uczestnika w Konferencji jest niemożliwy z uwagi na wcześniejsze wyczerpanie się limitu miejsc, Organizator zwraca na rzecz Uczestnika pełną kwotę uiszczoną tytułem ceny za udział w Konferencji.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość usług świadczonych przez instytucje zewnętrzne, dokłada jednak wszelkich starań celem wyjaśnienia sprawy.

ARTYKUŁ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient/ Uczestnik będący Konsumentem nie ma prawa odstąpić od Umowy o udział w Konferencji zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od zawarcia umowy, z uwagi na art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów świadczenia usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

ARTYKUŁ 10. REZYGNACJA Z UDZIAŁU / ZWROT PŁATNOŚCI

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji bez ponoszenia kosztów do dnia 3 grudnia 2021 roku.
 2. Rezygnacja złożona po terminie określonym w pkt. 1 powyżej lub w sposób niezgodny z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od ponoszenia kosztów uczestnictwa w Konferencji niezależnie od tego, czy Uczestnik weźmie udział w Konferencji, a w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za uczestnictwo nie ulega ona zwrotowi niezależnie od tego, czy opłatę uiścił Uczestnik czy Klient.
 3. Rezygnację z udziału należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora.
 4. Organizator wykreśla Uczestnika z listy Uczestników niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 5. W przypadku braku możliwości udziału w Konferencji z przyczyn niezależnych od danego Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Konferencji innej osoby wskazanej przez Uczestnika.
 6. Brak udziału w Konferencji on-line przez Uczestnika, nie jest tożsamy z rezygnacją z udziału w Konferencji.

ARTYKUŁ 11. REKLAMACJE

 1. Zarówno Klient, jak i Uczestnik Konferencji może złożyć reklamację wobec Organizatora, jeżeli działania Organizatora przewidziane w Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu (tj. dotyczą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora, a także Umowy o udział w Konferencji).
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@inteigentonator.pl Organizatora lub w formie listu tradycyjnego (poleconego) na adres siedziby jednego z Organizatorów wskazany w treści niniejszego Regulaminu i powinna zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email Uczestnika lub Klienta, numer telefonu, nazwę firmy, przedmiot reklamacji, wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Organizator zwraca się do Klienta/Uczestnika na wskazany przez niego w reklamacji adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty prawidłowo sporządzonej reklamacji i przekazuje swoje stanowisko Klientowi/Uczestnikowi w formie, w której złożył reklamację. W przypadku odrzucenia reklamacji Organizator powiadomi o tym Klienta/Uczestnika podając powody tej decyzji.
 5. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w pkt. 4, Organizator poinformuje o tym osobę składającego reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
 6. Organizator informuje, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

ARTYKUŁ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest: Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS nr 0000355498; NIP: 7792374776, REGON: 301430638, adres siedziby ul. Marcelińska 62 lok. 7, 60-354 Poznań.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych określa Polityka Prywatności stanowiąca Załącznik do Regulaminu.

ARTYKUŁ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania postanowień Regulaminu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny – sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Prawem właściwym dla umów określonych Regulaminem, jest prawo polskie.
 3. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn takich jak:
  • zmiany stanu prawnego mającej bezpośredni wpływ na kształtowanie praw i obowiązków Użytkownika, lub  Organizatora;
  • powstania zdarzeń niezależnych od Organizatora, których nie mógł przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności;
  • zmiany działania bądź architektury systemów teleinformatycznych Organizatora, w szczególności zmiany funkcjonalności bądź zakresu świadczenia usług;
  • z uwagi na względy bezpieczeństwa danych oraz w celu zapobiegania nadużyciom lub naruszeniu praw bądź uzasadnionego interesu Organizatora;
  • zmian redakcyjnych, mających na celu lepsze rozumienie treści Regulaminu.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu lub przesłanie na adres poczty elektronicznej. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia w Serwisie.
 6. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności stanowiąca Załącznik nr 1.